Köztes mérleg közzététele

A Kft törzstőkét emelne eredménytartalékból. Miután az évfordulóra (2015.12.31) készített mérleg több mint féléves, Köztes mérleget is készítettek (2016.06.30.) Az ügyvéd szerint ezt közzé is kellene tenni. A könyvvizsgáló szerint meg nem. Annyi minden változott. Lehet, hogy ez is? Tudomásom szerint köztes mérleget nem kell közzé tenni, hiszen nem zárom a könyvelést sem. Mi az igazság és az eljárás?

Válaszokat előre is köszönöm.

0 pont pont pont

4 válasz

A közbenső mérleget mindenképpen közzé kell tenni, mivel a cégbíróság felé igazolni kell a beszámoló elfogadását, és annak közzétételét.

0 pont pont pont

Az aláírt és lepecsételt példányt az ügyvéd szkennelte a beadvány mellé.

0 pont pont pont

Tisztelt Cím !

Az alábbi esetekben szükséges közbenső mérleget közzétenni. Az Önök esetében, vagyis törzstőke emelés esetén nem kell, az ügyvéd helyesen járt e.

Közbenső mérleg benyújtása a Ctv. 61/B. § (3) bekezdése alapján

A cégjegyzékbe bejegyzett tag részesedésének átruházása esetén a cégbíróság a változásbejegyzési kérelem benyújtásáról elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot. Az állami adóhatóság 3 munkanapon belül elektronikus úton jelzi, ha a cég az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 3 millió forintot meghaladó köztartozással rendelkezik. Az állami adóhatóság jelzése esetén a cégbíróság hiánypótlási eljárás keretében felhívja a céget a részesedés átruházás napjával mint fordulónappal elkészített, könyvvizsgáló által hitelesített számviteli törvény szerinti közbenső mérleg Ctv. 18-19. § szerinti benyújtására [Ctv. 61/B. §].
Előtársasági időszak:
A jogelőd nélkül alapított vállalkozó, a beszámoló közzétételi kötelezettségnek a cégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napját követő harmadik hónap utolsó napjáig köteles eleget tenni.
Nem kell az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről külön beszámolót készíteni, ha ezen időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő, illetve arra a választott mérlegfordulónapjáig sor került. Ez esetben az első üzleti év a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a bejegyzett társaság üzleti évének mérlegfordulónapjáig tart. [Számv. tv. 135. § (1)-(6)bekezdés]
Devizanemek közötti áttérés:
A vállalkozó az áttérés előtti pénznemben készített beszámolóját, az áttérés napját követő ötödik hónap utolsó napjáig köteles közzététel és letétbe helyezés céljából a Céginformációs Szolgálat számára benyújtani [Számv.tv. 145. § (4) bekezdés].
Felszámolás:
A tevékenységet lezáró beszámolót a gazdálkodó szervezet, a mérleg fordulónapját követő 30 napon belül köteles a Céginformációs Szolgálat részére közzététel és letétbe helyezés céljából benyújtani [225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés].
Végelszámolás:
A tevékenységet lezáró beszámolót a gazdálkodó a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül köteles benyújtani közzététel és letétbe helyezés céljából a Céginformációs Szolgálat részére [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés].
A végelszámolás időszaka alatt készített számviteli beszámolót a végelszámolási időszak üzleti éve mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell a Céginformációs Szolgálat részére közzététel és a letétbe helyezés céljából benyújtani [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés].
A gazdálkodó törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a mérlegfordulónapot követő 60 napon belül végelszámolási időszakot lezáró beszámolót kell közzététel és letétbe helyezés céljából a Céginformációs Szolgálathoz benyújtani. Ezt a rendelkezést azokra a beszámolókra kell alkalmazni, amelyek mérlegforduló napja 2009. április 30. napját követő napra esik [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdés].
Átalakulás:
Az átalakulás során megszűnő cég az átalakulás napját - mint mérlegfordulónapot - követő 150 napon belül köteles a tevékenységet lezáró éves beszámolóját a Céginformációs Szolgálat részére közzététel és a letétbe helyezés céljából benyújtani.
Beszámoló benyújtásának ellenőrzése:
Az állami adóhatóság az elektronikus űrlap adatai alapján ellenőrzi a beszámoló megküldésének tényét és időpontját. Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és közzétételre előírt törvényi határidőig nem küldte meg a beszámolót, a következők szerint jár el:
ha a mulasztás esedékessége 2012. január 1-jét megelőző napra esik, akkor a NAV mulasztási bírság kiszabása nélkül, az Art. 174/A §-ra tekintettel – az abban foglalt határidők tűzésével – kétszeri felszólítást követően törli a mulasztó adózó adószámát és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását. A határidő az első felszólítást követő 30. napra, a második felszólítást követő 60. napra módosult.
ha a mulasztás esedékessége 2012. január 1-je, vagy azt követő napra esik, akkor a NAV mulasztási bírság kiszabása mellett – mulasztási bírság határozatban – szólítja fel az adózót az elmulasztott kötelezettség teljesítésére. A mulasztási bírságot az Art. 174/A §-a alapján határozza meg. A határidők ebben az esetben is az első felszólítást követően 30. nap, a második felszólítást követően pedig 60. nap. Amennyiben a megadott határidőn belül a beszámoló nem kerül közzétételre a NAV törli az adózó adószámát és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

0 pont pont pont

Kedves Anoranda!

Nagyon köszönöm a kimerítő választ. Akkor jól tudtam, hogy közzé tenni nem kell és jól mondta ezt a könyvvizsgálóis. Most megyünk az ügyvédhez egy szintén törzstőke emeléses céggel. Elviszem az ügyvédnek ezt a kimerítő választ és még egyszer köszönöm.
üdvözlettel
Dörök Rudolfné
AZSA Kft

0 pont pont pont

Az Ön válasza

A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ