Könyvelői szolgáltatások és szakkifejezések érthetően

Hogyan mondjam, hogy az ügyfelem könnyen megértse? Mire utalt a könyvelőm? A leggyakoribb könyvelői szolgáltatásokat és szakkifejezéseket gyűjtöttük össze, hogy pontos, de mindenki számára érthető, egyszerű magyarázatokkal segítsük a könyvelők és ügyfeleik párbeszédét.

Szoláltatások

Könyvelés: a gazdasági események bizonylatok alapján történő folyamatos feljegyzését és nyilvántartását értjük alatta. A szolgáltatás általában tartalmazza a kimenő és bejövő számlák nyilvántartását, a kiegyenlítés-, és kintlévőség figyelését, a pénztárbizonylatok és bankbizonylatok feldolgozását, valamint az év végi mérleg és adóbevallások összeállítását. Új vállalkozás indításakor érdemes először a könyvelővel konzultálni.

Adótanácsadás: adójogi és gazdasági konzultációt jelent, amely kiterjedhet a vállalkozás működésének átvilágítására, a gazdasági környezet elemzésére, üzleti terv készítésére valamint jövedelmezőségi és hatékonyság-vizsgálatokra. Célja többnyire az adóterhek minimalizálása.

Képviselet: A hivatalok (APEH, TB, önkormányzatok és más hatóságok) szokása, hogy "egyeztetés végett" berendelik a vállalkozót, illetve hosszas ügyintézési procedúrákat kényszerítenek ki. E terhet veszi le vállunkról a könyvelőiroda, ha elvállalja képviseletünket a hivatalok előtt. Ilyenkor általában óradíjban fizetünk e szolgáltatásért. Ha nem értjük, miért kell egyeztetnünk a hivatalban, akkor jobb, ha rögtön a könyvelőiroda képviselőjét küldjük magunk helyett.

Bérszámfejtés: bér- és munkaügyi témákban történő könyvelést jelenti. Általában tartalmazza a havi bérek számfejtését, jövedelem-elszámolást, az OEP és TB nyilvántartások és bevallások összeállítását, a magánnyugdíj-pénztári bevallások és a személyi jövedelemadózással kapcsolatos zárlati teendők elvégzését.

Cégalapítás: vállalkozás alapítása, átalakulás, vagy tulajdonosváltás esetén történő jogi és ügyintézési szolgáltatás. A cégformák szerint különféle tarifák az ügyintézés bonyolultságát és a kötelezően fizetendő költségeket (okmánybélyegek, közzététel díjak stb.) tükrözik. Hasznos szolgáltatás akkor, ha tapasztalat híján szeretnénk, ha valaki "levezényelné" a teljes folyamatot, valamint megszervezné a könyvelővel, közjegyzővel és ügyvéddel való találkozót.

Jogi képviselet: jogi szolgáltatások nyújtását is vállaló könyvelőirodák esetében felmerülő lehetőség. Nem csak peres ügyekben lehet rá szükségünk, hanem üzleti ügyek intézése (pl. ingatlanügyek) kapcsán is.

Könyvvizsgálat: a számviteli kimutatások értékelése, hitelesítése. A könyvvizsgálat némely vállalkozásban kötelező, de néha akkor is érdemes igénybe venni, ha nem az. Tartalmazhat számviteli, gazdasági környezetvizsgálatot, ügyviteli értékelést, könyvviteli minősítést. Kiterjedhet a gazdasági beszámolók véleményezésére, adóelszámolások felülvizsgálatára, eredmény-auditálásra is. Értékelheti a vállalkozás pénzügyi, vagyoni, nyereségpozícióit, elősegítheti a tulajdonosi érdekek, a törvényességi előírások betartását.

Hitelügyintézés: a különböző banki szolgáltatások és hitelkonstrukciók közötti eligazítást, szerződések megkötését, a testre szabott megoldások összeállítását segítő szolgáltatás.

Távkönyvelés: könyvelés távmunkában, esetleg elektronikus formában tárolt bizonylatok felhasználásával. A távkönyvelés egyik formája a számlák és más bizonylatok szkennelése és elektronikus úton történő rendszerezése, mozgatása.

Üzleti tanácsadás: üzletviteli konzultáció, amelynek célja a vállalkozás jövedelmezőségének javítása. Tartalmazhat általános gazdasági tanácsadást, alkalmazotti továbbképzést, számviteli és gazdasági programok bevezetését, válságmenedzsmentet, hatékonyságfokozó eljárások alkalmazását, gazdasági és jogi problémamegoldást.

Könyvelői szolgáltatások és szakkifejezések érthetően

Kifejezések

Anyagok: olyan vásárolt készletek, melyeket a vállalkozás továbbfelhasználási céllal szerez be (például alap-, segéd-, üzem-, fűtőanyag).

Áruk: olyan készlet, amelyet a vállalkozás továbbértékesítési céllal szerez be (például kereskedelmi áruk, közvetített szolgáltatások, betétdíjas göngyölegek).

Bankbetétek: a hitelintézeteknél elhelyezett pénzeszközök (például elszámolási betétszámla, elkülönített betét, devizabetét, kamatozó betétszámla).

Befejezetlen termék: olyan termék, amely a mérleg fordulónapján még megmunkálás alatt áll.

Befektetett eszközök: vagyontárgyak, amelyek a vállalkozói tevékenységet egy évnél hosszabb ideig (tartósan) szolgálják.

Befektetett pénzügyi eszközök: olyan eszközök, amelyeket a vállalkozás azzal a céllal feketetett be más vállalkozónál, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, kamatra) tegyen szert, vagy ott irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el.

Beszámolási kötelezettség: a számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak gazdasági tevékenységük egy évéről beszámolót kell készíteniük.

Beszámolási időszak: az az időtartam, amely alatt bekövetkezett, a - vállalkozást érintő - gazdasági események hatásait a beszámolóban be kell mutatni. Az üzleti év hossza általában 12 hónap.

Beruházások: az üzembe nem helyezett, rendeltetésszerűen használatba nem vett tárgyi eszközök.

Beruházási és fejlesztési hitel: banktól, pénzintézettől a fejlesztések, beruházások finanszírozására felvett, 1 évnél hosszabb futamidejű összeg.

Céltartalék: az adózás előtti eredmény terhére képzett forrás, amely a következő években várhatóan felmerült kötelezettségek, illetve jövőben felmerült költségek fedezetére szolgál.

Csekk: írásbeli fizetési meghagyás.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: közvetve szolgálják a vállalkozási tevékenységet (például az igazgató cégautója).

Egyéb követelések: munkavállalókkal szembeni követelés, állammal szembeni (pl. adótúlfizetés miatti) követelés, más vállalkozással szembeni,1 évnél rövidebb időtartamú követelés.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: munkavállalókkal szembeni bértartozás, TB-vel szembeni tartozás, adóhatósággal szembeni tartozás, tulajdonossal szembeni tartozás.

Egyéb részesedések: tulajdonosi jogot megtestesítő, forgatási céllal vásárolt részvények, üzletrészek, melyeknél a vásárlás célja osztalék, árfolyamnyereség elérése.

Eredménytartalék: a tárgyévet megelőző üzleti években folytatott gazdálkodás eredményének halmozott összege.

Értékpapír: vagyonnal kapcsolatos jogokat megtestesítő, forgalomképes okirat.

Félkésztermék: Olyan termék, amely a vállalkozáson belül már egy teljes megmunkálási fázison átesett, és így vették raktárra, de a vállalkozáson belül még további megmunkálásra vagy értékesítésre kerül.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: értékpapírok, amelyeket forgatási célból, kamatbevétel, illetve árfolyamnyereség elérése érdekében vásárolt meg a vállalkozás.

Forgóeszközök: vagyontárgyak, amelyek a vállalkozói tevékenységet egy évet meg nem haladóan (nem tartósan) szolgálják.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: nyomdai úton előállított vagy dematerializált értékpapír, illetve jogot megtestesítő okirat, amelyben a kibocsátó (adós) meghatározott pénzösszeg rendelkezésre bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint annak kamatát az értékpapír birtokosának a megjelölt időben és módon megfizeti.

Hosszú lejáratú kölcsön: magánszemélytől vagy más vállalkozástól, 1 évnél hosszabb időre kapott összeg.

Hosszú lejáratú kötelezettségek: tartozások, amelyeknek futamideje egy évnél hosszabb.

Immateriális javak: forgalomképes (adható-vehető), nem anyagiasult eszközök, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

Ingatlanok: a föld és minden olyan anyagi eszköz, amely a földdel tartós kapcsolatban áll.

Jegyzett tőke: a cégbíróságon bejegyzett alaptőke.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke: az alapítók által még be nem fizetett tőkerész. A mérlegben mindig negatív értéken szerepel.

Készletek: a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetetten szolgáló vagyonelemek. Azok a vagyontárgyak, melyek raktározhatók, mennyiségi mérőszámmal mérhetők.

Késztermék: az a termék, amely a vállalkozáson belül valamennyi termelési és feldolgozási folyamaton átment, és minősége megfelel a szabványi előírásoknak, műszaki feltételeknek.

Kötelezettségek: tőkerész, amelyet jellemzően nem a tulajdonosok visznek be a vállalkozásba, hanem szállítókkal, hitelezőkkel szemben fennálló, pénzértékben kifejezhető tartozások (idegen források).

Követelések: szerződésekből vagy jogszabályi előírásokból eredő, pénzben kifejezett fizetési igények, amelyek olyan konkrét teljesítésekhez kacsolódnak, amit a másik fél elismer, elfogad.

Mérleg szerinti eredmény: az igénybe vett eredménytartalékkal növelt, jóváhagyott osztalékkal csökkentett adózott eredmény.

Mérlegfordulónap: az a nap, amelyre vonatkozóan összegezi a beszámoló a vállalkozás vagyonát, a beszámolási időszakban elért eredményét.

Műszaki berendezések, gépek, járművek: tárgyi eszközök, amelyek a vállalkozói tevékenységhez közvetlenül kötődnek.

Növendék-, hízó-, egyéb állatok: a cégnél meglévő állatok közül azok, amelyeket nem tenyésztési céllal tartanak.

Pénzeszközök: vagyontárgyak, amelyek készpénzben, elektronikus pénzeszközben, csekkben vagy bankbetétben állnak a vállalkozás rendelkezésére.

Pénztár: a házipénztárban lévő készpénz összege.

Rövid lejáratú hitel: pénzintézettől kapott, egy éven belül esedékes tartozások.

Rövid lejáratú kölcsön: magánszemélytől vagy más vállalkozástól kapott, egy éven belül esedékes tartozások.

Rövid lejáratú kötelezettségek: egy éven belül teljesítendő tartozások.

Saját tőke: tőkerész, amelyet a tulajdonosok bocsátanak a vállalkozás rendelkezésére, vagy amelyet a tulajdonosok az adózott eredményből hagynak benn a vállalkozásban.

Szellemi termékek: szellemi alkotások, amelyeknek anyagtartalmuk nincs, vagy csak nagyon kevés (például találmány, szabadalom, szoftver).

Tárgyi eszközök: anyagi eszközök, melyek egy éven túl (tartósan) szolgálják a vállalkozási tevékenységet, függetlenül attól, hogy használatba vételre, üzembe helyezésre kerültek-e.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: Olyan egy éven túli lejáratú értékpapír, amely hitelviszonyt fejez ki, vásárlója a fizetett ellenértékkel kölcsönt nyújt az államnak (államkötvény) vagy a vállalatnak (vállalati kötvény), mely után kamatot kap.

Tartós részesedés: egy éven túli lejáratú, tulajdonosi jogokat megtestesítő, vásárolt részvények (rt. alaptőke egysége) vagy üzletrészek (kft. alaptőke egysége), amelyek megszerzésének célja osztalék szerzése vagy irányítási, befolyásolási lehetőség elérése.

Tartósan adott kölcsön: egy éven túli lejáratra más vállalkozónak, munkavállalónak, vagy pénzintézetnek adott összeg, mely után a vállalkozás kamatot kap.

Tenyészállatok: a cégnél tartott állatok közül azok, amelyek a tenyésztés, tartás során leválasztható terméket termelnek, vagy tartási költségeik egyéb hasznosítás révén megtérülnek.

Tőketartalék: a tulajdonosok által alapításkor, tőkeemeléskor rendelkezésre bocsátott, de a cégbíróságon be nem jegyzett saját tőke.

Üzleti vagy cégérték: cégvásárláskor keletkező, a megvásárolt cégért fizetett ellenérték (cég eszközeinek piaci értéke csökkentve a kötelezettségek értékével).

Vagyoni értékű jogok: a vállalkozás által megszerzett jogok, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz, és nem tartoznak a szellemi termékek közé (bérleti jog, koncessziós jog, játékjog, használati jog, illetve a márkanevek, licencek).

Váltókövetelések: vevőkövetelés illetve az kölcsönbe adott összeg ellenében kapott fizetési ígérvény.

Váltótartozás: szállítói kötelezettség vagy a kölcsönbe kapott összeg ellenében kibocsátott fizetési ígérvény.

 

A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ