Egyéni vállalkozás mellett üzletbérbeadás magánszemélyként

Tisztelt Hölgyem/Uram!

2017-től adószámos magánszemélyként ingatlant (üzletet) adok bérbe egyéni vállalkozónak. Ugye az áfamentes, csak személyi jövedelemadót kell fizetnem. Erről nyugtát adok a bérlőnek.
2018-ban kiváltottam az egyéni vállalkozóit (KATA, ÁFA körös), a bejelentkezéssel egyidejűleg jelöltem, hogy magánszemélyként adom bérbe az üzletet.
Mivel nem lehet két adószámom, ezért a nyugtán innentől kezdve az egyéni vállalkozói adószámomat (áfá-s) tüntettem fel. Érdeklődnék, hogy ez így helyes? Ezt a bevételt nem kell feltüntetni az ÁFA bevallásban, attól függetlenül, hogy ÁFA mentes? Ugye levonható és fizetendő adóm sem keletkezik az üzlet bérbeadásból.

Üdvözlettel: Mészáros Tímea

1 pont pont pont

22 válasz

Kedves Tímea,

Mivel KATA-s vállalkozóként nem lehet ingatlan bérbeadásból származó jövedelme (ez kizáró ok), ezért helyesen jelölte, hogy magánszemélyként adja bérbe az üzletet.
Viszont ekkor a nyugtán / számviteli bizonylaton nem a KATA-s adószámát, hanem a magánszemély adóazonosító jelét kell feltüntetni.
A bérbevevő kifizető pedig levonja és bevallja a bérleti díjból az szja-előleget az Ön költségnyilatkozata alapján (tételes vagy %-os költségelszámolás) és Ön a nettó összeget kapja meg.
Mivel nem az egyéni vállalkozásból származik a bérbeadásból származó jövedelme, ezért nem kell feltüntetni sem az ÁFA-bevallásban, sem év végén a KATA bevallásban.
Magánszemélyként év végén az szja-bevallásban számol el vele, levont összegként az egyéni vállalkozótól kapott igazoláson szereplő összeget állítva be.


1 pont pont pont

Kedves Tímea!

Az egyéni vállalkozása indításától kezdődően a bérbeadásról is számlát kell kiállítania (nem elég a nyugta) adószáma feltüntetésével, mellőzve a "Kisadózó" megjelölést.

0 pont pont pont
 • -1  Elég a számviteli bizonylat. Mentes. Áfa 165.§
  2019.02.15. S.Edina
 • +1  Értem, nagyon köszönöm a választ!
  2019.02.13. Mészáros Tímea

Kedves Tímea!

A nyugtatömböt, amit az adószám alapján vásárolt, már ne használja a bérbeadáshoz, csak a KATA-s tevékenységéhez, mert KATA-s nem lehet az, aki ingatlant ad bérbe. A bérbeadást ezentúl magánszemélyként végzi az adóazonosítójával, ehhez nem kell adószám. A bérbe vevő egyéni vállalkozónak számviteli bizonylatot állít ki, SOHA SEM SZÁMLÁT, NYUGTÁT, mert az a KATA-s vállalkozásához tartozik. A számviteli bizonylat lehet egy számítógépen előállított számlához hasonló bizonylat, csak biztosítani kell az egyedi sorszámot, pl. rá kell írni 2019/1, 2019/2 stb., de lehet egy egyszerű bevételi pénztárbizonylat is ha készpénzben kapja. Nem lehet valaki egyszerre KATA-s meg nem KATA-s egyéni vállalkozó is. A bérbe vevő vállalkozónak minden hónapban számfejtenie kell az Ön bérleti díját, ahol a bruttó összeg 90%-ából levonja az szja-t, így Ön már a nettó összeget kapja meg (ennek eddig is kellett volna lennie!), és ezt bevallja a havi járulékbevallásban és befizeti az Öntől levont szja-t. Egyébként az Ecotax válasza tökéletes.
Üdvözlettel: Filus Jánosné

1 pont pont pont

Kedves Tímea,
nem kötelező számlát kiállítania a bérbeadásról, mivel a szolgáltatása mentes az adó alól. Elég a számviteli bizonylat.
Áfa tv:
Számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés
165. § (1) Mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha

a) * termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül;

1 pont pont pont

Kedves S. Edina válaszadó!

Ne tévesszük meg a kérdezőt, NEM ÍRHAT SZÁMLÁT, a számlatömbjét csak az adószámára, a KATÁ-s bevételeire használhatja!

De írhat, sőt amennyiben a másik fél kéri, írnia is kell.
Remélem, a NAV infofüzete nem megtévesztő:

A rendszeres bevételszerző tevékenységre tekintettel a természetes személy adóalanykénti
bejelentkezés és adószám hiányában is alanya az általános fogalmi adónak, ezáltal az Áfa tvben meghatározott bizonylat kibocsátására kötelezett. Adómentes ingatlan bérbeadás esetén
számla helyett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti
számviteli bizonylat kibocsátása is elegendő4
. Az adószám hiánya – tekintettel az adómentes
körbe tartozó tevékenységre – az adóalanyt nem akadályozza a számviteli bizonylat
beszerzésében (illetve előállításában) és kibocsátásában. Ezen a számviteli bizonylaton az
adóalany neve mellett az adóazonosító jel szerepeltethető. (Amennyiben azonban az adóalany
úgy döntene, hogy a számviteli bizonylat kibocsátásához a számla és a nyugta adóigazgatási
azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági
ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) szerinti
számlatömböt kíván használni, annaak beszerzéséhez már adószámmal kell rendelkeznie5
,
emiatt viszont be kell jelentkeznie.)
A már bejelentkezett és adószámmal rendelkező adóalanyoknak azon oknál fogva, hogy
megfelelnek az adószám nélkül végezhető bérbeadásra meghatározott jogszabályi
feltételeknek, a regisztrált adóalanyi körből nem szükséges kijelentkezni - hiszen gazdasági
tevékenységük nem szűnik meg -, bizonylataikon továbbra is a már meglévő adószámukat kell
feltüntetni.

0 pont pont pont

Amennyiben nem egyéni vállalkozóként állítja ki a számlát, akkor is adószámot kell feltüntetnie, csak a neve mellett az egyéni vállalkozó elnevezést és a nyilvántartási számát nem tüntetheti fel.

2 pont pont pont

Köszönöm az eddigi válaszokat.
Az egyéni vállalkozás kiváltása előtt adószámos magánszemélyként adtam bérbe az üzletet, az egyéni vállalkozás kiváltásakor ugye kaptam egy vállalkozói adószámot (mivel egy személynek nem lehet két adószáma, ezért a magánszemélyes adószámot ezután már nem írhattam a bizonylatra). A vállalkozás kiváltásakor egyidejűleg nyilatkoztam arról, hogy magánszemélyként adom bérbe továbbra is az üzletet. Tehát ezt nem egyéni vállalkozókent teszem, és az Szja-t levonja a bérlő.
Ami a gondot jelenti, hogy a vállalkozás kiváltása után a magánszemélyes adószámot már nem használhatom és nem tudom mit kellene ilyenkor ráírni a bizonylatra amit kiállítok, mivel ezt magánszemélyként teszem továbbra is. Ha jól értem, akkor az adóazonosítómat kellett volna. És ha pl. magánszemélyként számlát állítok ki erről?

0 pont pont pont

Tímea, még annyit, hogy bevallom, nem tudtam, hogy a bevallásban fel kell-e tüntetnie majd a magánszemélyes mentes jövedelmét, ezért megkérdeztem a NAV-ban és ott azt a tájékoztatást adták, hogy be kell írni. 1819 telefonszám, kedves felkészült ügyintézőket talál ott és sokat fognak segíteni Önnek.

1 pont pont pont

Álláspontom szerint amennyiben egyéni vállalkozóként jár el, az E.V. elnevezés szerepel a számlán és a nyilvántartatási száma, egyébként e két adat nem. Az ev-ről szóló törvény írja elő.
Ha magánszemélyként adja a számlát (ha számlát kérnek és nem elég az átvételi), akkor az adószámát tüntesse fel.
Természetesen mindkét esetben vannak kötelező tartalmi elemek, ilyen az adószám is.

Az adószám kötelező, minden esetben írja rá! Hívja fel a NAV-ot, ott hiteles infót kaphat, 1819 ingyenes számon. Addig is itt törvény:
Számla adattartalma
169. § * A számla kötelező adattartalma a következő:

a) a számla kibocsátásának kelte;

b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;

c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;

d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének

da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy

db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy

dc) * adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;

e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;

f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;

g) a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;

h) a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;

i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

j) az alkalmazott adó mértéke;

k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;

l) az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki;

m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól;

n) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;

o) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok;

p) a „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében;

q) a „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás - műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében;

r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.

1 pont pont pont

Értem, tehát akkor szerepeltethetem a vállalkozói adószámomat, csak ebben az esetben a nevem után nem tüntethetem fel az ev. megnevezést. Köszönöm a válaszokat.

0 pont pont pont

Felhivtam a 1819-t, azt a választ kaptam, hogy ezt az Áfa bevallásba is szerepeltetnem kellett volna....

1 pont pont pont
 • +1  Így van.
  2019.02.15. S.Edina

Viszont ebben az esetben felmerül bennem még egy kérdés (amit sajnos elfelejtettem megkérdezni a NAV-tól, de hétfőn megteszem, mivel már nincs ügyfélfogadás).
Mégpedig az, hogy én szeptembertől februárig szüneteltettem a vállalkozást, ugye szünetelés kezdetekor záró ÁFA bevallást adtam be. Nem tudom ilyenkor, ha a bérleti díjat is fel kellett volna tüntetni az ÁFA bevallásban, akkor a szünetelés ideje alatt is kellett volna beadnom ÁFA bevallást, amiben csak a bérleti díjat tüntetem fel és rosszul tettem, hogy adtam be záróbevallást?

0 pont pont pont

Azt írja, hogy jelezte, az egyéni vállalkozás indításakor, hogy magánszemélyként ad bérbe (nem adószámos magánszemélyként!). A magánszemély és adószámos magánszemély két külön kategória!
Attól a perctől kezdve, hogy Ön egyéni vállalkozó lett, megszűnt adószámos magánszemélynek lenni. A kettő együtt nem lehetséges. Javaslom, hogy nézze meg az eBEV-en a törzslapját, az adószám mellett azt fogja találni, hogy egyéni vállalkozó és azt, hogy kisadózó mióta, ezen a lapon a tevékenysége mellett nem fog szerepelni az ingatlan bérbeadás. De a KSH statisztikai számjel lekérdezésnél is az fog szerepelni az adószáma mellett, hogy egyéni vállalkozó.
Tehát az ingatlan bérbeadásról magánszemélyként az adóazonosítójával számviteli bizonylatot (ez nem egyenlő a számlával!) vagy bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítania.
A vállalkozói tevékenységéről pedig számlát kell kiállítania az adószámával, nyilvántartási számával és a kisadózó feltüntetésével.
Mivel magánszemélyként ad bérbe, ennek semmi köze a vállalkozóként beadandó áfa bevallásához, ezért azt ebben nem kell szerepeltetni. Vigyázzon, mert ha véletlenül ezt az áfa mentes bevételt is szerepeltetné ott, akkor nem lenne jogosult a teljes áfa levonására, csak az arányosított áfa levonásra.
A másik buktató, hogy ha az adószámával ingatlant ad bérbe, akkor a NAV a szabálytalanság miatt meg fogja szüntetni kisadózó státuszát.
A 1819-en adott válaszról: sajnos ott nem ismerik a konkrét ügyet, így a válaszok sokszor tévesek. Amíg egyenként fől lehetett hívni a megyei adóigazgatásokat, volt hogy egy válaszért több adóigazgatóságot is felhívtunk, meglepődve tapasztaltuk, hogy egymásnak teljesen ellentmondó válaszokat kaptunk. Most volt éppen egy olyan ügyünk, ahol az ügyfélszolgálaton csak hajtogatták a saját véleményüket, ami tök hülyeség volt. Végül az ÜCC-n, a konkrét ügyben a konkrét ügyintézővel egészen másképp sikerült rendezni a dolgot. Tehát, ha pontos választ szeretne, akkor regisztráljon a telefonos ügyfélszolgálatra, hívja fel az ÜCC-t, ahol a saját ügyintézőjével fog tudni beszélni, aki nem fog össze-vissza hablatyolni (mert ugye rögzítik is), hanem elmondja, hogy mi a teendő.
Üdvözlettel: Filus Jánosné

1 pont pont pont
 • +1  Pont ez a helyzet azóta, amióta nem kell adószám a
  2019.02.16. Filus Jánosné

Kedves Tímea,
Nagyon kérem, hogy a NAV-nak, az áfa törvénynek és ha gondolja, az általam leírtaknak higgyen! 2007. óta új áfa törvényünk van, ez 2008.01.01. naptól hatályos. Az előtte bevett szokás, hogy adóazonosító jelre számlát elfogad az adóhatóság, az már csak szokás, méghozzá rossz szokás.
Az áfa törvény valamennyi számla kiállítóra vonatkozik. Ha Öntől a bérbevevője számlát kér, akkor Önnek KÖETELESSÉGE számlát adni. Amennyiben viszont számlát ad, akkor KÖTELESSÉGE azon adószámot feltüntetni, a számla KÖTELEZŐ tartalmi eleme az adószám.
A NAV tájékoztatási osztályán lehet, hogy időnként tévednek, ezért én írásbeli tájékoztatást is szoktam kérni. De amit én fent idéztem, a jogszabály, a NAV tájékoztató az felülírja Filus Jánosné által írott válaszokat. Többek között a NAV honlapján még ezt is olvashatja, és kérem, inkább a NAV-tól kérjen (felelős) választ a fenti ügyben:

"Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV következő oldalain 2018. január 1-je után közzétett tájékoztatóknak megfelelően jár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapján jogkövetkezmény az Ön részére nem állapítható meg. A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal"

Elhiszem, ha a többféle válasz elbizonytalanítja, de éljen a NAV szolgáltatásával inkább, nem érheti akkor baj:
"A mentorálás során az adóhatóság a kezdő vállalkozásoknak adózással kapcsolatos fórumokat szervez, melyeken a NAV országosan egységes tematika szerint kialakított előadásokat tart. A rendezvényeken az adóhatóság munkatársai a kezdő vállalkozásokat érintő adózási szabályokat ismertetik, felhívják a figyelmet a fontos tudnivalókra és határidőkre. Szükség esetén az adóhatóság a Mentor Programban részt vevő kezdő vállalkozásokat személyre szabott tájékoztatással, a főbb tennivalókra való figyelem felhívással is támogatja."

Vállalkozásához sok sikert kívánok!
Edina

1 pont pont pont

Önnek valóban kötelessége számlát adni, ha számlaképes, vagyis egyéni vállalkozóként ad bérbe. DE Ön jelezte, hogy az ingatlan bérbeadást magánszemélyként (és nem adószámos magánszemélyként, mert ez a státusza megszűnt az egyéni vállalkozás indításával) folytatja. A magánszemély pedig számlát nem, csak számviteli bizonylatot tud kiállítani. Igen tudom, hogy mit mond az áfa törvény, Öntől számlát a vállalkozása tekintetében kérhetnek csak, egyébként csak számviteli bizonylatot. Ez azóta gyakorlat, amióta nem kell adószám az ingatlan bérbeadáshoz. (2010. augusztusa óta!)
"Az ingatlan bérbeadás esetén az adóalany alapesetben mentesül a számlakibocsátási kötelezettség teljesítése alól, mivel az ingatlan bérbeadás a tevékenység sajátos jellegére tekintettel alapesetben mentes az általános forgalmi adó alól, azonban ebben az esetben a számla kibocsátása helyett gondoskodnia kell az ügylet teljesítését tanúsító olyan okirat kibocsátásáról, amely a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül. [Áfa. tv. 165. § (1) bekezdés a) pont]"
"Amennyiben a bérbeadó magánszemély az adóhatóságnak tett előzetes bejelentés lehetőségével élve az ingatlan(rész) bérbeadását, haszonbérbe adását az általános forgalmi adó tekintetében adókötelessé tette, abban az esetben az ingatlan bérbeadási tevékenység végzéséhez adószámmal kell rendelkeznie és a bérlő részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően számla (illetőleg nyugta) kibocsátásáról kell gondoskodnia."
NAV információs füzet 15. oldal: GYIK
"Nem adószámos magánszemélyként tudok-e számlát kiállítani a bérleti díjról?
Ez esetben az ügylet teljesítéséről az Áfa tv. szerinti bizonylat (számla, nyugta) kiállítására nem, kizárólag számviteli bizonylat kiállítására lesz lehetősége, melynek mindenképpen tartalmaznia kell a bérbeadó magánszemély nevét, adóazonosító jelét."
"Hogyan kell az adóbevallásban szerepeltetnem a kapott bérleti díjat, kell-e év közben adót fizetnem?
A bevallásban, ha nem egyéni vállalkozóként adózik, a bérleti díj önálló tevékenységből származó jövedelemként lesz adóköteles, így külön az erre szolgáló sorban kell szerepeltetnie az összeget. Év közben adóelőleget kell a bérbeadónak fizetnie, ha nem kifizetőnek adja bérbe az ingatlanát. Ha ugyanis a bérlő kifizetőnek minősül, akkor neki kell a bérleti díj összegéből az adóelőleget megállapítania, levonnia és megfizetnie."
Nagyon kérem, hogy hívja az ÜCC-t saját érdekében!
Üdvözlettel: Filus Jánosné

2 pont pont pont

Kedves Tímea,
A bérbevevője jogosult Öntől számlát kérni, akkor is, ha csak magánszemélyként ad bérbe. Ebben az esetben köteles számlát adni (vagy keres másik bérbevevőt). A mi ügyfeleinktől rendszeresen kérnek is számlát, mivel nagy cégek vezetőinek bérelnek lakást, házat.
Ne feledje, hogy a NAV megadja Önnek a pontos választ. Látva a fenti pontatlan, helytelen válaszokat, kérem tegye fel írásban a kérdést. Nekem már meg is jött a NAV tájékoztatása ez ügyben, szívesen továbbítom Önnek, ha ad egy elérhetőséget. Én nem szeretném megadni itt az enyémet, mert nem szeretnék a kollégákkal küzdeni. De nagyon szívesen segítek a továbbiakban. Adótanácsadóként felelősséget is vállalok érte.

1 pont pont pont

Tisztelt S.Edina!
Én szintén azon az állásponton vagyok, amin Ön is, hogy ha a bérbevevő számlát kér, köteles vagyok számlát kiállítani, csak ebben a helyzetben nem tudom ezt hogy tehetném meg. Továbbá az ÁFA még mindig kérdéses nekem, hogy a bevallásban a magánszemélyes bevételt fel kell-e tüntetni avagy nem, és mi van akkor ha én szüneteltetem a vállalkozást. A pénteki napon felhívtam a NAV-ot, ott csak tájékoztatást adtak, nem pedig állásfoglalást. A mai napon ÜCC-n keresztül ismét felteszem majd a kérdésemet, továbbá írásban is fel fogom keresni a NAV-ot ez ügyben. Természetesen megosztom ebben a fórumban is a választ.
Köszönöm a segítségét és azt is szívesen fogadnám, ha elküldené nekem a NAV tájékoztatását az üggyel kapcsolatban. Elérhetőségem: teemee8622@gmail.com
Valószínűleg fel fogom keresni Önt, mivel segítségre szükségem lesz ezzel kapcsolatban.

1 pont pont pont
 • +1  Nagyon örülök, hogy felhívja az ÜCC-t.
  2019.02.18. Filus Jánosné

Kedves Tímea!
Magánszemély számviteli bizonylatot köteles adni, mely teljesen egyenértékű a vállalkozók által adott számlával.
http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz/aktualis
Itt találja meg a NAv információs füzeteit.
10. ingatlan bérbeadás
18. számla és nyugtaadás
61. KATA
02. Önálló tevékenység
Nagyon Örülök, hogy úgy döntött, hogy felkeresi az ÜCC-t.
Munkájához sok sikert kívánok: Filus Jánosné

1 pont pont pont

Jelenleg ott tart az ügy, hogy felhívtam az ÜCC-t, ott azzal a válasszal elzavartak, hogy nem hozzájuk tartozik az ügy, hanem az általános tájékoztatáson tudnak majd segítséget adni. Hiába mondtam neki, hogy konkrét üggyel és ÁFA bevallással kapcsolatos kérdésemre szeretnék választ kapni, a hölgy hozzáállása továbbra is elutasító volt.
Ezután hívtam ismét az általános tájékoztatás (1819), ahol teljesen más választ kaptam, mint amit pénteken kaptam a másik ügyintézőtől (szintén a 1819-en). Most azt mondta a hölgy, hogy nem kell az ÁFA bevallásban feltüntetni a magánszemélyként bérbeadott üzlet bérleti díját (ellentétben a pénteken hívott hölgy válaszával, ugyanis ő azt mondta a 08-as sorba bele kellett volna írni). Továbbá elmondta, hogy helyes, ha a számlát állítok ki (ha így kéri a bérbevevő) és azon a vállalkozói adószámomat tüntetem fel, de rá kell írnom még pluszban, hogy áfamentes (ebben nem volt biztos), ez megegyezik a másik hölgy válaszával.
Miután teljesen más válaszokat kaptam az ügyintézőktől, írtam egy üzenetet a NAV-nak, hogy adjanak tájékoztatást az üggyel kapcsolatban.

1 pont pont pont
 • +1  Meglesz a helyes válasz.
  2019.02.18. S.Edina

Kedves Tímea,
Az ÜCC rendszer, konkrét, folyamatban levő ügyekre használható. A 1819 telefonszám van a tájékoztatásra. A legbiztosabb az írásbeli tájékoztatás kérés. Ahogy meg is tetted.
Edina

1 pont pont pont

A mai napon megérkezett a NAV válasza:

Az ingatlan bérbeadásról, mint nem egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységről kibocsátott számlán az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát és a „Kisadózó” szöveget nem lehet feltüntetni; és e bevételével kapcsolatosan a kifizetőt adóelőleg-levonási kötelezettség terheli. Mivel több adószáma nem lehet, ezért ugyanazt az adószámát kell egyéni vállalkozóként és „nem egyéni vállalkozóként” is használnia.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) alkalmazásában egy adóalanynak minősül, ezért a 1965. számú Áfa bevallásban kell szerepeltetnie az egyéni vállalkozóként végzett és a nem egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységek áfa elszámolását. A bevallás 08. sorában kell a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes szolgáltatások, valamint a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes szolgáltatások és termékértékesítések (pl. ingatlan bérbeadás) ellenértékét beírni. Amennyiben ezen bevételek nem szerepelnek az áfa bevallásban, úgy azokat önellenőrzés keretében kell javítania.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 52. § (1) bekezdés e) pontja alapján az egyéni vállalkozónak a tevékenység szüneteltetése kapcsán soron kívüli bevallási kötelezettsége keletkezik az általános forgalmi adót illetően. Ezt követően a szünetelés alatt már nem kell Áfa bevallást benyújtania (feltételezve, hogy nem keletkezik egyéb áfát illető kötelezettsége). Ezen megállapítást az sem befolyásolja, hogy az egyéni vállalkozó magánszemély minőségében adómentes ingatlan bérbeadási tevékenységet folytat, tekintve, hogy az Áfa tv. 257. § (2) bekezdés a) pontja ebben az esetben mentesíti a bevallás benyújtási kötelezettség alól.

1 pont pont pont
 • +1  Köszönöm, hogy közzétetted!
  2019.03.02. S.Edina

Az Ön válasza

A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ